خودروهای فرسوده ... آیا هست یا نیست ...

خودروهای فرسوده ... آیا هست یا نیست ...

این روزها با لغو واردات خودرو و همچنین تحریم‌های پیش‌روی تولیدات، صحبتی از خروج فرسوده‌ها به میان نمی آید این در شرایطی است که اگر نتوانیم روند خروج خودروهای فرسوده را تسریع کنیم، قطعا در حوزه آلایندگی، مصرف سوخت و اشباع بازار خودرو در کشور با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم شد.

طبق آمار در حال حاضر بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری فرسوده در ایران تردد دارند که در صورت ادامه این روند با توجه به اینکه خودروهای تولیدی از سال ۷۶ از امسال به ناوگان فرسوده افزوده می‌شوند؛ تا سال ۱۴۰۰ دچار بحران خودروهای فرسوده خواهیم شد.

خروج خودروهای فرسوده ...

خروج خودروهای فرسوده ...

این روزها با لغو واردات خودرو و همچنین تحریم‌های پیش‌روی تولیدات، صحبتی از خروج فرسوده‌ها به میان نمی آید این در شرایطی است که اگر نتوانیم روند خروج خودروهای فرسوده را تسریع کنیم، قطعا در حوزه آلایندگی، مصرف سوخت و اشباع بازار خودرو در کشور با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم شد.

طبق آمار در حال حاضر بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری فرسوده در ایران تردد دارند که در صورت ادامه این روند با توجه به اینکه خودروهای تولیدی از سال ۷۶ از امسال به ناوگان فرسوده افزوده می‌شوند؛ تا سال ۱۴۰۰ دچار بحران خودروهای فرسوده خواهیم شد.